Viriya Chotpanyavisut At ‘Le Premier Soleil’ by FRAC Auvergne